Publikacje

 

1. Dylematy prawne powołania europejskiej unii bankowej, [w:] Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, red. W. Rogowski, wyd. Oficyna Allerhanda, Kraków 2015, 91-107.

2. Reforma Europejskiego Nakazu Aresztowania a ochrona konstytucyjnych wartości państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. S. Dudzik,  N. Półtorak, wyd. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 503-524.

3. Ochrona praw podstawowych oskarżonego i pokrzywdzonego w procesie harmonizacji prawa karnego UE, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania t. II, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014., s. 585-601.

4. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polską regulację prawną w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa unijnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Rzeszów 2013, s. 89-104.

5. Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług przy wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, nr 1/2014.

6. Zasada pewności prawa w działaniu administracji Unii Europejskiej oraz jako zasada ogólna prawa Unii Europejskiej, Studia Prawa Publicznego, Nr 1/2014, Poznań 2014, s. 159 – 181.

7. Unijna procedura wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych gwarancją poszanowania prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, [w:] „Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka” red. I. Rzucidło, wyd. Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Lublin 2012, str. 87 – 98.

8. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej – repetytorium., red. B.Wojtyniak i M. Pyka, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 133-157.

 

 

Udział w (wybranych) konferencjach naukowych z referatem

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Dowody w polskim postępowaniu karnym ". 22 czerwca 2020 r. organizowana przez Studenckie Koło Nauk Penalnych w Uniwersytecie w Białymstoku, referat: „Przesłuchanie adwokata jako wyjątkowa czynność dowodowa w procesie karnym”.

2. Ogólnopolska konferencja naukowa pt: „Ochrona sygnalistów w prawie obowiązującym i w prawie dawnym” - 2 czerwca 2020 r. zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim, referat wspólnie z dr. Pawłem
Czarneckim pt: „Ochrona procesowa i pozaprocesowa whistleblower’a (sygnalisty) w postępowaniu karnym”.

3. Konferencja ogólnopolska pt: „Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych". 27-28 lutego 2020 r., organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: „Udział obrońcy w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym i administracyjnym wobec funkcjonariusza Policji – uwagi praktyczne”.

4.„Status państw nieuczestniczących w unii bankowej” – referat wygłoszony w trakcie Konferencji naukowej „Polska w różnicującej się Unii Europejskiej” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego oraz Katedrę Prawa Ochrony Środowiska WPiA UJ w dniach 3-5 czerwca 2018 roku w miejscowości Gródek n/Dunajcem.

5. „Unia bankowa jako ponadnarodowa próba rozwiązania kryzysu finansowego w Unii Europejskiej – aspekt prawny unijnej reformy nadzoru bankowego” – referat wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjnego na Unię Europejską i państwa członkowskie” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski w dniu 8 grudnia 2017r. w Warszawie.

6.“Legal problems with the Banking Union”, referat wygłoszony w trakcie międzynarodowego seminarium naukowego “European economic and financial law”, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiA UWr, w dniu 28 października 2017r.

7. „Idea europejskiej unii bankowej jako odpowiedź na kryzys gospodarczy. Szanse i wyzwania” – referat wygłoszony w trakcie Konferencji naukowej „Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego oraz Katedrę Prawa Ochrony Środowiska WPiA UJ w dniach 14-16 czerwca 2015 roku w miejscowości Gródek n/Dunajcem.

8. „Projekt nowego systemu nadzoru nad rynkiem finansowym UE”, Międzynarodowa Konferencja Unijne Podsumowanie Roku 2012, 7-9 marca 2013r,. Sekcja Prawa Unii Europejskiej TBSP, Wydział Prawa i Administracji UJ, Kraków

9. „The impact of financial crisis on the European integration process - coordination or discrepancy of common policy?- referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Mitigating of the impact of the economic crisis by legal regulation”, ELSA, Kraków 26-27 kwietnia 2013r.

10. „Zmiany w organizacji nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej w reakcji na kryzys gospodarczy”, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, 14 marca 2013 r.

11.Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Standardy postępowania dowodowego w procesie karnym", Kraków 26 września 2020 r. referat: „Unijne standardy przesłuchania ofiar przestępstw seksualnych w kontekście prawa do obrony”.

12.Ogólnopolska konferencja naukowa: Relacja między procesem karnym a innymi naukami penalnymi. Miłość czy nienawiść? 5 grudnia 2020 r. referat: „Obrona niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w polskim procesie karnym”.

13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pozbawienie wolności w procesie karnym” zorganizowana przez Koło Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ, Kraków 24 kwietnia 2021 r. referat: „Pomoc prawna adwokata dla osoby pozbawionej wolności”

14. IV Ogólnopolska konferencja naukowa: Dziecko w procedurach prawnych 29 listopada 2021 r. „Rola obrońcy w postępowaniach karnych z udziałem małoletnich pokrzywdzonych. Ujęcie praktyczne”.

15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw i wolności oskarżonego” organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ i Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ, Kraków 18 grudnia 2021 r., referat: „Zakaz ingerencji w prawomocny wyrok wydany przez sąd unijny jako naruszenie konstytucyjnych praw i wolności oskarżonego” – ujęcie praktyczne”

16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw i wolności czynnych stron postępowania karnego” organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ i Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ, Kraków 19 grudnia 2021 r. referat: „Nowe regulacje w zakresie ochrony ofiar przemocy domowej” Efektywna pomoc dla pokrzywdzonych czy kolejny bubel prawny?”

17. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Kierunki pożądanych zmian legislacyjnych” organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej 22 grudnia 2021 r. referat: „Nowe zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym. Pożądana zmiana, czy niepotrzebne skomplikowanie procedury cywilnej?”

 

Pozostała aktywność naukowa:

 

1. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

2. 2009 - 2017 – Członkini Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej (wcześniej: Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ).

3. 2015/2016 - Współprowadząca warsztaty naukowe dla studentów WPiA UJ „Prawne i instytucjonalne aspekty przystąpienia Polski do strefy euro”.

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.